Slow Fashion Brands Vs De Fast-Fashion Retailers

Published: 2021-09-16 04:30:10
essay essay

Category: Technology

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
Slow fashion brands VS de fast-fashion retailers

Fast fashion staat voor retailers die als doel hebben om de laatste trends binnen no-time voor een lage prijs in de winkel te hebben liggen. De term wordt geplakt op modebedrijven die van snelheid hun expertise hebben gemaakt en kunnen binnen enkele weken kledingstukken ontwerpen, produceren en distribueren. Om dit te bereiken is vaak het hele proces in eigen handen. De consument kan voor relatief weinig geld een artikel kopen dat enkele weken eerder voor het eerst op de catwalk te zien was. De fast fashion winkels zijn enorm populair en de trends volgen elkaar in een razend tempo op. Dit klinkt natuurlijk hemels voor iedere modeliefhebber, echter wanneer je de situatie eens kritisch bekijkt kom je er achter dat er ook grote nadelen aan deze ontwikkeling verbonden zijn.

Exclusiviteit
Trendy kleding voor een zeer lage prijs klinkt natuurlijk erg aantrekkelijk. Je bent echter niet de enige die dit opmerkt. De kleding wordt in massa's gemaakt en wereldwijd ruim verdeeld over de winkels. Dit heeft als gevolg dat mensen weer steeds meer verlangen naar exclusiviteit. Zo lanceerde Mango in juli van dit jaar een 'exclusieve' collectie. Je ziet dat de fast-fashion retailers hier tegenwoordig op inspelen door middel van 'Exclusieve' collecties. Een voobeeld hier van is de 'Mango Exclusive Edition', een kleine hoogwaardige collectie - 60 items - waarvoor hoogwaardige materialen als zijde en kasjmier worden gebruikt. De prijzen zijn ook hoger. Die liggen zo'n 50 procent boven de gebruikelijke prijzen die de winkel hanteert. Teneinde het exclusieve gevoel van de lijn te versterken wordt de collectie slechts in een beperkt aantal filialen gevoerd.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read